Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εκδοθηκε ο Οδηγός Υλοποίησης για τους Δικαιούχους του Προγράμματος: «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»

13/1/2014

Ο  Οδηγός αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο, συμπληρωματικό του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- 2013» που έχει ως βασικό στόχο να παρουσιάσει με τρόπο κατανοητό και περιεκτικό:

• την ενημέρωση κάθε Δικαιούχου για τον τρόπο υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού του σχεείου (πράξη)  υπενθυμίζοντας εκ νέου τις υποχρεώσεις του και δίνοντας περαιτέρω διευκρινήσεις για ορισμένα σημεία που περιγράφονται στον Οδηγό του Προγράμματος και τις εγκεκριμένες τροποποιήσεις του,

• την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της επένδυσης (πράξη/έργο) εκ μέρους του ΕΦΕΠΑΕ και των εταίρων του,

• την επιτυχή ολοκλήρωση της επένδυσης (πράξης/έργου) από το Δικαιούχο σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος και την απόφαση ένταξης και χρηματοδότησής της,

• την πλήρη απορρόφηση της ενίσχυσης (Δημόσιας Χρηματοδότησης/επιχορήγησης) που αναλογεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της πράξης του Δικαιούχου.

Ο Οδηγός έχει αναρτηθεί στα Σχετικά Αρχεία της παρούσας ανακοίνωσης καθώς και στα Σχετικά Αρχεία, στις παρουσιάσεις του Προγράμματος ανά Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και συγκεκριμένα στους συνδέσμους:

Περιφέρεια Αττικής: www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2122 
Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης - Κεντρικής Μακεδονίας - Δυτικής Μακεδονίας: www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2123 
Περιφέρειες Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου:www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2121 
Περιφέρειες Δυτ. Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων:www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2120 
Περιφέρειες Κρήτης - Βορείου Αιγαίου - Νοτίου Αιγαίου:www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2124 
 

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/1/2014