Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ένταξη έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος 2007-2013

14/7/2011

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κ. Δήμητρας Γεωργακοπούλου-Μπάστα, εντάχθηκαν τον Ιούνιο 2011 για την Περιφέρεια Ηπείρου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος 2007-2013 τα παρακάτω έργα:

«Οργάνωση εκδηλώσεων - συνεδριάσεων - συσκέψεων» που εντάχθηκε στις 16/6/2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος 2007-2013 σε συνέχεια της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 2327/2-4-2009 όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 2734/10.06.10 και 1717/05.05.11 προσκλήσεις, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου. Το έργο έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 50.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου.

1η Τροποποίηση της Πράξης «Κατασκευή 7ου Δημοτικού Σχολείου και 3ου Νηπιαγωγείου Άρτας» (22/6/2011) που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος 2007-2013 σε συνέχεια της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 1275/26-2-2009, της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου. Το έργο έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 5.880.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Αρταίων.

«Βελτίωση οδού Καμαρίνας – Ωρωπού» που εντάχθηκε στις 29/6/2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος 2007-2013 σε συνέχεια της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 3228/15-4-2008 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου όπως αυτή ισχύει σήμερα μετά την με αρ. πρωτ. 3711/9-8-2010 1η Τροποποίησή της. Το έργο έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 2.950.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Πρέβεζας.

«Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Βαρλαάμ Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου Δήμου Δωδώνης» που εντάχθηκε στις 30/6/2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος 2007-2013 σε συνέχεια της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 5652/10.08.2009 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (3712/09.08.2010 και 5780/21.12.2010). Το έργο έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 355.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

«Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τοπικού Διαμερίσματος Θεριακησίου» που εντάχθηκε στις 30/6/2011 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος 2007-2013 σε συνέχεια της Πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 5652/10.08.2009 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ηπείρου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (3712/09.08.2010 και 5780/21.12.2010). Το έργο έχει προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 575.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος του έργου είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

 

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2013