Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανακοίνωση της ΕΔΑ για Υποστήριξη από Νομικό Σύμβουλο

19/2/2010

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο εφαρμογής των αρμοδιοτήτων της, γνωστοποιεί ότι πρόκειται να αναθέσει έργο Παροχής Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Για το λόγο αυτό καλεί κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται, να υποβάλλει πληροφοριακά στοιχεία (profile), βάσει των οποίων η Υπηρεσία θα προχωρήσει στις σχετικές διαδικασίες ανάθεσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 4/2002, μέχρι 5-3-2010 και ώρα 14.00 στα γραφεία της Ε.Δ.Α.Π.Θ. Σωκράτους 111, 41336 Λάρισα, 1ος όροφος, στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2013